Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl

Przedmiot działalności i kompetencje:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Przedmiotem działalności przedszkola jest wychowanie i kształcenie dzieci w wieku 3-6 lat – do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 6 lat, powierzonych opiece przedszkola przez rodziców. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i potrzebami, rozwija zainteresowania i talenty. Wyrównuje szanse edukacyjne wychowanków, zapewnia opiekę specjalistów: logopedy i psychologa. Na życzenie rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.
Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola, sporządzany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.


 

Pokaż informacje o artykule