Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl

Pracownicy administracji i obsługi
 
Do zakresu zadań kierownika gospodarczego należy:

1. opieka nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku ruchomego, dokumentacji  przedszkola, pieczęci oraz
    środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,
2. prowadzenie księgi inwentarzowej,
3. uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,
4. nadzór nad pracownikami obsługi,
5. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności sprzętów, pomieszczeń i ogrodu
    przedszkolnego /remonty, konserwacje/,
6. zaopatrywanie przedszkola w środki i sprzęt do utrzymywania czystości; odzież roboczą oraz żywność,
7. pobieranie opłat od rodziców, z tytułu korzystania z usług przedszkola,
8. opracowywanie jadłospisów,
9. nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
10. przestrzeganie stawki żywieniowej,
11. sporządzanie raportów żywieniowych,
12. prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13. ścisła współpraca z DBFO Żoliborz, z przestrzeganiem procedur finansowo księgowych, 
14. uczestniczenie, w razie potrzeby w ogólnych zebraniach rodziców, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
     i Rady Rodziców,
15. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy
     w placówce.
16. dozorowanie listy obecności pracowników i zeszytu wyjść
 
Do zakresu zadań sekretarki należy:
 
1. przyjmowanie interesantów i  udzielanie informacji  w sprawach określonych przez dyrektora, a w razie
   potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji,
2. przyjmowanie rozmów telefonicznych,
3. przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji,
4. odbiór i rejestrowanie pism ze skrytki w DBFO, 
5. prowadzenie archiwum,
6. prowadzenie teczek akt osobowych i spraw kadrowych pracowników,
7. prowadzenie bazy ofert CV,
8. prowadzenie elektronicznego naboru dzieci,
9. opracowywanie i przepisywanie na komputerze pism zatwierdzonych przez dyrektora,
10. dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów/instytucji,
11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy:
 
1. stała obecność przy dzieciach zarówno w przedszkolu, jak i w ogrodzie oraz podczas wyjść na zewnątrz,
2. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków:
   a) pomoc w ubieraniu i rozbieraniu się,
   b) pomoc w łazience przy wykonywaniu czynności higieniczno – sanitarnych,
   c) dbanie o schludny wygląd,
   d) pomoc przy rozdawaniu posiłków,
   e) podawanie napojów w ciągu dnia, 
   f) pomoc dzieciom słabo jedzącym podczas spożywania posiłków,
3. przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
4. ścisła współpraca z nauczycielką podczas wszystkich zajęć, 
5. pomaganie w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
6. czynny udział przy dekorowaniu sali , a  w razie konieczności
7. wykonywanie innych poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego, związanych z organizacją pracy
    przedszkola.

Do zakresu zadań kucharki należy:

1. przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, 
2. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów,
3. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadania, obiady, podwieczorki) i wydawanie ich o wyznaczonych
    godzinach,
4. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach  żywieniowych i dbanie o racjonalne
    ich zużycie,
5. prowadzenie magazynu podręcznego,
6. dbanie o wzorową czystość w kuchni, pomieszczeniach do niej przynależących oraz sprzętów kuchennych,
    naczyń i odzieży ochronnej,
7. przestrzeganie przepisów Bhp i Ppoż., 
8. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego, wynikających
    z organizacji  pracy placówki.

Do zakresu zadań pomocy kuchennej należy:
 
1. pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,
2. obróbka wstępna warzyw, owoców oraz innych surowców do produkcji posiłków (czyszczenie, mycie,
    obieranie, rozdrabnianie),
3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki oraz zasadą racjonalnego  gospodarowania artykułami
    spożywczymi,
4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego, 
6. doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,
7. utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych (mebli, sprzętów, naczyń) oraz pomieszczeń 
    magazynowych, pranie fartuchów  i ścierek,
8. przestrzeganie zasad GHP, GMC oraz przepisów Bhp i Ppoż.
9. wykonywanie innych poleceń dyrektora, kierownika gospodarczego lub kucharki,  związanych z organizacją pracy przedszkola.

Do zakresu zadań woźnej oddziałowej należy:
 
1. czuwanie, wspólnie z nauczycielką nad bezpieczeństwem dzieci,
2. pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych (ubieranie i rozbieranie, jedzenie, mycie,
    korzystanie z toalety),
3. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających, np.
4. pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych
    wymagających udziału drugiej osoby,
5. uczestniczenie w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci,
6. pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,
7. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia, 
8. rozkładanie i składanie leżaków,
9. utrzymywanie we wzorowej czystości sal,  łazienek i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania, 
10. utrzymywanie w czystości i stanie używalności powierzonego sprzętu gospodarczego, mebli, naczyń oraz
     odzieży ochronnej;
11. zgłaszanie wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętów,
12. wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych do utrzymania czystości, oszczędne
     gospodarowanie nimi,
14. otwieranie i zamykanie dziwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu,
15. pełnienie dyżurów  w szatni, zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
16. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających
     z organizacji pracy przedszkola.

Do zakresu zadań dozorcy należy:
 
1. otwieranie i zamykanie przedszkola,
2. codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed pożarem, kradzieżą,
3. zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;
4. pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,
5. dyżurowanie w szatni w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci,
6. dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,
7. utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych,
8. systematyczna konserwacja sprzętu zgromadzonego w placówce;
9. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) terenu wokół budynku;
10. podlewanie, pielęgnacja roślin w ogrodzie, koszenie trawy,
11. w porze letniej codzienne skrapianie całego terenu zabaw dzieci,
12. systematyczna konserwacja sprzętu i urządzeń ogrodowych;
13. wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;
14. dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego
     funkcjonowania przedszkola,
15. przestrzeganie przepisów Bhp, Ppoż.  oraz dyscypliny pracy;
16. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych
     z organizacją pracy w przedszkolu.

   Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

   Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakresy obowiązków wszystkich pracowników stanowią załączniki do Regulaminu Pracy Przedszkola nr 130 i znajdują się w aktach
osobowych.


   Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy, Kodeks Pracy oraz wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Pokaż informacje o artykule