Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl

 

Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1. dbanie o  bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek i
    spacerów,
2. przestrzeganie przepisów Bhp i Ppoż., 
3. udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku, w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna,
4. informowanie dyrektora przedszkola oraz rodziców  o zaistniałym wypadku lub objawach choroby (temperatura,
    złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka),
5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i   zainteresowań,
6. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji/diagnozy pedagogicznej mającej na celu poznanie potrzeb
    rozwojowych dzieci i zaplanowanie działań wspomagających, 
7. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i
    inną,
8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i edukacji dzieci,  
9. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową,
10. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci,
11. stosowanie różnorodnych metod nauczania i wychowania oraz urozmaiconych form pracy, 
12. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
13. stała kontrola bezpieczeństwa miejsc, w których przebywają dzieci (sala zabaw, łazienka, szatnia, teren
     ogrodu) oraz sprzętów i zabawek,
14. planowanie własnego rozwoju zawodowego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz uczestnictwo
     w różnych formach doskonalenia zawodowego,
15. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
     z obowiązującymi przepisami prawa,
16. czynny udział w pracach rady pedagogicznej,   
17. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności przedszkola.


Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 

Pokaż informacje o artykule