Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54
 
 1. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 1. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.
 
 1. Rada Rodziców wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.
 1. Rada Rodziców ma prawo do:
  1. Opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian;
  2. Przedstawienia opinii dotyczącej dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela;
  3. Wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego;
  4. Występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców w tajnych wyborach.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa:
 • Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady
 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 1. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.
 1. Powstanie Rady Rodziców organizuje dyrektor.
 
Dokumenty Rady Rodziców przechowywane są w przedszkolu

Pokaż informacje o artykule