Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 1. Zebrania mogą być organizowane:
 1. Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 2. Z inicjatywy dyrektora przedszkola;
 3. Z inicjatywy organu prowadzącego Przedszkole;
 4. Z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 
 1. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 
 1. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna prowadzi protokolarz, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko- decyzje, wnioski, opinie– w formie uchwał.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.
 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
 3. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 2. Projekt planu finansowego;
 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. Wybrany przez nauczycieli do realizacji program wychowania przedszkolnego;
 6. Pracę dyrektora po upływie 5-ciu lat, które przedstawia organowi nadzorującemu;
 7. Powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w drodze konkursu nie wyłoni się kandydata.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.
 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu do odpowiedniego organu.
 1. Rada Pedagogiczna wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.
 1. Posiedzenia Rad Pedagogicznych protokołowane są w księdze protokołów Rad Pedagogicznych

Pokaż informacje o artykule