Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

 

p.o. Dyrektora przedszkola: Małgorzata Woźniak – nauczyciel dyplomowany
 
Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 
 1. Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych. Decyduje o:
  • Przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc do 25 dzieci w oddziale;
  • Skreślania wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach określonych w § 16 pkt. 5;
  • Uznaniu kwalifikacji pedagogicznych oraz merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek( specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć;
  • Nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;
  • Kieruje awansem zawodowym nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami i procedurą.
 
 1. Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.
 
 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.
 
 1. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:
 1. Tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
 2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;
 3. Kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
 4. Występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i  innych pracowników placówki;
 5. Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 8. Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych i przyjmowanie dzieci zgodnie z ich ustaleniami;
 9. Dopuszczenie do użytku przedstawionych przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową.
 
 1. Do obowiązków Dyrektora należą także:
 1. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących;
 2. Wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 3. Przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 4. Organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola;
 5. Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Jeden raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu);
 7. Opracowanie procedury zatwierdzenia wybranego przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;
 8. Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, (prawnych opiekunów);
 9. Podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
 10. Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;
 11. Opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 12. Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
 13. Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;
 14. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno– archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 15. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 1. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu i wykonuje następujące zadania:
 1. Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola;
 2. Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 3. Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego;
 4. Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;
 5. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. b uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z planu pracy na bieżący rok szkolny;
 6. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. b zawiera:
   • Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
   • Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
   • Tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.
 7. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru;
 8. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
 
 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 
 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:
 1. Koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola;
 2. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
 
 1. Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.
 
 1. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

 

Pokaż informacje o artykule