Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl

Organy przedszkola:

Dyrektor przedszkola - powołany na drodze konkursu przez organ prowadzący – między innymi kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno – gospodarczą. Prezentuje przedszkole na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, realizuje uchwały innych organów, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, dokonuje czynności prawnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Rada Pedagogiczna – tworzą ją dyrektor i zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i opiniowanie. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
- wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ;
- przedszkolny zestaw programów;
- pracę dyrektora podczas dokonywania oceny jego pracy;
Rada pedagogiczna ustala swój regulamin na podstawie art. 43 ustawy o systemie oświaty – z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.
Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.

Rada Rodziców – w jej skład wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci z wszystkich oddziałów – wybrani na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności – zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Do ustawowych kompetencji Rady rodziców należy prawo występowania do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczna przedszkola, występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola w zakresie edukacji i wychowania oraz organizacji i jakości opieki nad wychowankami. Wszelkie uwagi i opinie rodziców uwzględniane są w pracy przedszkola.
Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów Przedszkola nr 130 określa statut przedszkola.

Pokaż informacje o artykule