Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl

Organizację przedszkola określa Statut Przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej. Przedszkole posiada cztery oddziały. Łączna ilość miejsc: 100. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
Przedszkole działa na zasadzie powszechnej dostępności. Jest placówką nieferyjną. Funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Dzienny czas pracy przedszkola i terminy przerw określa arkusz organizacyjny.

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 
  • W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:
    kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
    kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu 
z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.
  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej 
    do najmniej preferowanej).
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
 
L.p.
Kryteria
Liczba punktów
Kryteria ustawowe
1.
Wielodzietność rodziny kandydata
128
2.
Niepełnosprawność kandydata
128
3.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
128
4.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
128
5.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
128
6.
Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie
128
7.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
128
Kryteria samorządowe
1.
Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się 
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.
64
2a.
Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową 
o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się 
w żywieniu dzieci z alergiami.
 
Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami
32
2b.
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 
Kryterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych.
32
3.
Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
16
4.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało 
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną 
w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
8
5.
Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają 
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
4
 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
1.                          Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub      samotnego rodzica).
2.                          Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
3.                          Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.
4.                          Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka  alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.  
 
Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 

 

Pokaż informacje o artykule